ย้อนกลับ

โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร สัญญา 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร สัญญา 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย การขาดแคลนน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกร